Ocak 24, 2021
  • 3:07 pm Hayat Devam Ediyor
  • 12:35 am Arzularına uyma seni Haktan saptırır
  • 11:33 pm Cahille Muhatap Olma
  • 6:46 pm SÖZ
  • 7:04 pm Örtünmek, Allah’ın emri, örtünmemek şeytanın isteği

Kavramlar, sıfatlar ya da eşya isimleri, ihtiva ettikleri asıl anlamları ile doğru orantılı bir şekilde bilindiğinde bir anlam ifade ederler ve doğru bir şekilde kullanılırlar. İçleri boşaltılmış ya da ihtiva ettikleri anlamları değiştirilmiş kavram ve sıfatlar, insanları her zaman yanıltır ve yanlış sonuçlara ulaştırır. Kendisine asıl kişiliğini kazandıran manasından soyutlanmış, içi boşaltılmış kavram ve sıfatların […]

READ MORE

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine güvenen kimseleri arkadan vurmaya çalışanlardır. Hainler, bozuk bir karaktere, bencil bir kişiliğe, çıkarcı bir duyguya sahiptirler. Onlar, duygularını tatmin etme adına yapmayacakları ihanet, arkadan vurmayacakları kimse yoktur. Tevhidi esasların gizlenmesine, İslâmi […]

READ MORE

(Dünya hayatında zillet ve meskenetin, ahirette acıklı azabın nedeni) Tefrika, fırka kelimesinin işlevsel halidir; fırka ف ر ق kök harflerinden türemiş, ayırmak, ayırım, bölmek, ayırt etmek, dağıtmak, korku, korkak مِنْ ile beraber korkmak, ürkmek, ayrıca bölüm, sınıf, grup, hizip, zümre, manga, tümen ve bozuk para anlamına gelmektedir. Aynı anlamda ح ز ب kök harflerinden hizip, […]

READ MORE

Günümüzde Müslümanların, Batı Hrıstiyan ve Yahudi toplumları ile adeta içiçe girdikleri bir dönem yaşanıyor. Kendilerini İslâm’a nispet edenler, diğer din mensupları ile içiçe girdikleri bu dönemde sosyal ilişkiler yanında bireysel ilişkilerde de bulunulmakta, doğal olarak bilebildikleri kadar inançları ile bu diğer din mensupları ile sürdürdükleri ilişkiler arasında sıkışıp kalmaktadırlar. Ehli kitap ile sosyal ve ticari […]

READ MORE

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve inkâr da kökten türemiş kelimelerdir. Bu nedenle nankörlük, küfür ve inkârla eş anlamda değerlendirilmiştir. Nankörlük, yapılan iyilik ve lütufları hakir görmek, kıymetini bilmemek, görmezlikten gelip inkâr etmek, “küfrânü’n-nimeti” güzellikleri çirkinleştirmeye çalışmak, fazilet ve erdem gibi […]

READ MORE

Hamd, şaşkınlık içerisinde çırpınan beşeriyete, indirdiği vahiyle yol gösterip hidayete erdiren; indirdiği Kur’an’la karanlıkları aydınlığa, tefrikayı vahdete erdiren; düşmanlıkları kardeşliğe çeviren; küfrün, şirkin, zulüm ve adaletsizliğin yeryüzünden kaldırılmasını, yerine hakkın, adaletin ve imanın yerleştirilmesini isteyen; mü’min kullarına mücadelelerinde yardımcı olan; Kelime-i Tevhid’e, tevhid-i kelime ile ulaşılacağını bizlere bildiren, alemlerin Rabb’i, meliki, maliki ve ilahı olan […]

READ MORE

Tarihi süreçte, Kur’ani birçok kavramın asıl anlamları, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirilmiştir. Kur’ani kavramların ihtiva ettikleri asıl anlamlarını değiştirenler, bu nedenle Hakkı batıla bulayarak Kur’ani Gerçekleri gizleyenler, yüce Allah (cc) tarafından lanetlenmekte ve acı bir azap göreceklerini bildirilmektedir. “Bile bile Hakkı batıla bulayarak gerçeği gizlemeyin” (Bakara, 42) “İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyeti biz […]

READ MORE

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda hareket edenlerin sıfatlarını net olarak açıklamış ve iman edenlerden, bunlara olduğu gibi iman edilmesini istemiştir. Kur’an, insanları bakış açılarına, tavır ve tutumlarına göre mü’min, Müslüman, muttaki, salih, müşrik, münafık, fasık, […]

READ MORE

İnkârın ne mantığı ne de kuralı vardır; inkârcılar da bu kuralsız mantıkla, neyi niçin reddettiklerini düşünmeden inkâr ederler. Risalet tarihi boyunca inkâr edenlerin inkârları her dönemde değişiklik gösterse de sonuçta hepsi Hakkı yalanlamışlardır. İnkârcılar, kimi zaman Tevhidi esasları, kimi zaman direkt ilahi mesajı yalanlamışlar ya da ilahi mesajı getiren rasullerin kişiliklerini dillerine dolamışlar, onların toplumsal […]

READ MORE

Yarattığı kullarını yeryüzünde başıboş bırakmayan yüce Allah (cc), onların hayatlarını düzenleyen kuralları kendilerine bildirmiş, bu kuralları Kendisi adına uygulama görevini de halife olarak seçtiği insanlara vermiş ve onları bundan sorumlu tutmuştur. “Bir zamanlar Rabbin meleklere: ‘Ben yeryüzünde bir halife yapacağım’ demişti. (Melekler): ‘Orada bozgunculuk yapan, kan döken birisini mi halife yapacaksın; oysa biz seni överek […]

READ MORE